Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

mz

 

Statut "Powrót z U"

Email Drukuj PDF

STATUT
CZĘSTOCHOWSKIEGO TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT z U” ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
W CZĘSTOCHOWIE

UCHWALONY NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW ODDZIAŁU TOWARZYSTWA
W DNIU 20.06.2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

1. Stowarzyszenie pod nazwą „CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT z U” ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W CZĘSTOCHOWIE zwane dalej Oddziałem Towarzystwa, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną i zrzeszającym osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000361597,

2. Towarzystwo prowadzi działalność leczniczą i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego –
nr księgi rejestrowej
 000000012468.

§ 2

Działalność Oddziału Towarzystwa opiera się na przepisach aktualnie obowiązującego prawa a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" / Dz.U.89r. nr 20 póz. 104 : zm.Dz.U.90r. nr 14 póz. 86 i Dz. U. 96r. nr 27 póz. 118, ustawy  O Działalności Pożytku Publicznego   i o Wolontariacie. z dnia 24 kwietnia 2003r ., oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz 654) , niniejszego statutu oraz statutu Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.         

§ 3

1. Terenem działalności Oddziału Towarzystwa jest obszar Województwa Śląskiego, a w szczególnych przypadkach uzgodnionych z Zarządem Głównym Towarzystwa obszar całego Kraju.
2. Siedzibą Oddziału Towarzystwa jest miasto Częstochowa.

3. Oddział Towarzystwa może używać skróconej nazwy Towarzystwo „Powrót z U”.

4. Oddział Towarzystwa prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.

§ 4

Oddział Towarzystwa może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych lub podobnych celach oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

§ 5

Oddział Towarzystwa opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6

Oddział Towarzystwa ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

1. Sfera zadań publicznych Oddziału Towarzystwa, o której mowa w art.3 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1.2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

1.3. działalności charytatywnej;

1.4. ochrony i promocji zdrowia;

1.5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

1.6. wypoczynku dzieci i młodzieży;

1.7. turystyki i krajoznawstwa;

1.8. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

1.9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

1.10. promocji i organizacji wolontariatu;

1.11. działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

1.12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

1.13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 8


Celem Oddziału Towarzystwa jest:
1. Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych (narkotyki , alkohol, leki) oraz innych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.
2. Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad jak również udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie świadczeń ambulatoryjnych- w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej art.10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz 654).
3. Dążenie do zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym uzależnieniem wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4. Kształtowanie wobec osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień.
6. Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego.
8. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej  sytuacji życiowej  oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

9. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz HIV i AIDS.
10. Działalność na rzecz osób bezdomnych ze względu na wykluczenie społeczne z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
11. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

12. Reprezentowanie interesów osób uzależnionych oraz ich rodzin na zewnątrz.

13. Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi , średnimi oraz uczelniami wyższymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i studentów.
14. Prowadzenie i organizacja wolontariatu.
15. Działalność polegająca na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym   wspieraniu organizacji pozarządowych, oraz podmiotów, o których mowa w  art.3 Ustawy  o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.                     
16. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności leczniczej na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności uzależnionych od środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych z powodu uzależnienia.

17. Prowadzenie działalności charytatywnej a także w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

18. Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654).


§ 9

1. Do realizacji swoich celów Oddział Towarzystwa powołuje Ośrodek Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin - zwany dalej Ośrodkiem i wpływa na całokształt jego działań. Cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz przebieg procesu świadczenia działalności leczniczej Ośrodka określa jego regulamin.

2. Zadania Oddziału Towarzystwa realizowane są poprzez:
a)  Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin w tym poradnictwo specjalistyczne w ramach zajęć indywidualnych i grupowych.
b) Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości narkomanii.
c) Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi a w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,
d) Gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów statutowych, w tym również pozyskanych z działalności gospodarczej.
e)Tworzenie i prowadzenie placówek służących rehabilitacji , resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie.

f) Tworzenie i prowadzenie placówek służących pomocą rodzinom dzieci uzależnionych.

g) Współdziałanie z organami oświaty i wychowania w zakresie metod oraz postępowania z młodzieżą uzależnioną , uczęszczającą do szkół, umożliwiające tej młodzieży kontynuowanie nauki jako jednej z form resocjalizacji.

h) Sprawowanie opieki i udzielanie różnych form pomocy osobom, które przeszły proces leczenia i resocjalizacji, jeżeli wymaga tego ich sytuacja życiowa.

i) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii.

j) Współpraca z poradniami zdrowia psychicznego w zakresie indywidualnego poradnictwa dla osób uzależnionych w celu określenia optymalnego sposobu resocjalizacji.

k) Współpraca z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie badania narkomanii jako zjawiska społecznego i opracowywania metod resocjalizacji i readaptacji a także rehabilitacji.

l) Działania poradniane, lecznicze, profilaktyczne, edukacyjne oraz konsultacyjne dla rodziców oraz rodzin ze względu na problemy osobiste, rodzinne, społeczne związane z uzależnieniami, współuzależnieniami.

ł) Działania profilaktyczne, psychoprofilaktyczne oraz socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka profilaktyki selektywnej i wskazującej.

§ 10

 1. Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Oddział Towarzystwa dla realizacji celów prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

1.Działalność nieodpłatna:

 1. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

 2. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

 3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)

 4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

 5. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

 6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B)

 7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

 8. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem ( PKD 87.90.Z)

2.Działalność odpłatna:

 1. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11

Członkowie Oddziału Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Wspierających
3. Członków Honorowych

§ 12


1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawione praw publicznych, popierające cele Oddziału Towarzystwa, zainteresowane działalnością statutową Towarzystwa, które złożyły pisemną deklarację członkowską i zostały przyjęte w poczet członków.
2. Członkami wspierającymi Oddział Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawione praw publicznych posiadające obywatelstwo polskie, przyjęte w poczet członków wspierających, deklarujące gotowość wspierania działalności Towarzystwa. Przy czym osoby prawne będące członkami wspierającymi, działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli. Członkiem wspierającym może być również pełnoletni cudzoziemiec, który zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.

3. Członkami honorowymi Oddziału Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadało na wniosek zarządu Towarzystwa Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji zadań statutowych. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może cofnąć nadaną godność Członka Honorowego.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Oddziału Towarzystwa
b)  uczestnictwa we wszystkich formach działalności Oddziału Towarzystwa,

c) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

d) korzystać z lokali Oddziału Towarzystwa, dostępnych w nim świadczeń, a także z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo, stawia do dyspozycji członków


2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa oraz realizacji jego celów i zadań statutowych,
b)  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje przez: dobrowolne wystąpienie z Oddziału Towarzystwa zgłoszone na piśmie zarządowi Towarzystwa, śmierć członka, skreślenie z listy członków na podstawie uchwały zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, wykluczenie na podstawie uchwały zarządu Towarzystwa, za działanie na szkodę Towarzystwa lub niezgodne ze statutem, względnie z zasadami współżycia społecznego, śmierć członka utratę osobowości prawnej.
2. O skreśleniu lub wykluczeniu członka zarząd Towarzystwa zawiadamia członka na piśmie, w terminie 7 dni od podjęcia odnośnej uchwały.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału Towarzystwa o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków (ogólnego zebrania członków), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
4. Uchwała podjęta przez walne zebranie członków (ogólne zebranie członków) w drugiej instancji - w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź podmiot prawny

pragnący wspierać statutowe cele i działalność Towarzystwa.

2. Przyjęcie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Oddziału Towarzystwa,

który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego

Stowarzyszenia.

4. Formę i rodzaj wspierania Oddziału Towarzystwa członkowie wspierający ustalają

z Zarządem Towarzystwa.

5. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym

wymienionych w § 13 ust. 1 b i c.

§ 16

Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:

1. Likwidacji jednostki organizacyjnej,

2. Pisemnej rezygnacji z dalszej przynależności do Oddziału Towarzystwa.

§ 17

1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, szczególnie zasłużony w

działalności statutowej Oddział Towarzystwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Towarzystwa na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym

wymienionych w § 13 ust. 1 c.

4.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

WŁADZE ODDZIAŁU TOWARZYSTWA

§ 19


1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
-  Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa,
-  Zarząd Oddziału Towarzystwa,
-  Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji członków władz Oddziału Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwyczajne zbiera się raz na cztery lata i zwoływane jest na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa.
4. W Walnym Zebraniu Oddziału Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
5. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać także udział inne osoby zaproszone.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Towarzystwa zawiadamia pisemnie wszystkich członków, przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 21


Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1.Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Towarzystwa
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej.

3.Udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór i odwołanie członków Zarządu Towarzystwa , Komisji Rewizyjnej,
5. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
7.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa dotyczących skreślenia lub wykluczenia z Towarzystwa,
8. Podejmowanie uchwał o nadaniu oraz zmianie statutu Towarzystwa,
9. Podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji innych władz Towarzystwa,

10.  Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o sposobie rozporządzenia majątkiem Towarzystwa,

11.Walne Zebranie może odbyć się, jeśli bierze w nim udział więcej niż ½ ogólnej liczby członków,

12. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów- w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania,

13. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby obecnych członków,

14. W wyborach do władz obowiązuje głosowanie tajne .W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne, chyba że więcej niż 1/3 obecnych członków postanowi inaczej.

§ 22


1. Zarząd Oddziału Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy obradami Walnego Zabrania Członków Oddziału i składa się z 3-5 członków, wybranych na Walnym Zebraniu.

- Przewodniczący

- Wiceprzewodniczący

- Sekretarz

a) Przewodniczący reprezentuje Oddział Towarzystwa, zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału, przewodniczy na nich, oraz czuwa nad wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia.

b) Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w zakresie spraw powierzonych mu przez przewodniczącego lub Zarząd.

c) Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, przygotowuje projekty sprawozdań, prowadzi ewidencję członków Oddziału Towarzystwa.

d) Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

e) Przy wykonywaniu swoich zadań Zarząd Oddziału może przybrać do pomocy dyrektorów i kierowników, którzy odpowiadają za powierzone im funkcje.


2. Zarząd Towarzystwa może dołączyć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
3. Zarząd Towarzystwa zbiera się, co najmniej raz na 6 m-cy , a jego posiedzenia są protokołowane.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego

5. Zebraniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6.  Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

7. Członkowie Zarządu Oddziału nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Oddziału Towarzystwa należy:
1. Reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Kierowanie działalnością Oddziału Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i fizycznej Oddziału Towarzystwa zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Walne Zebranie,

4.Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Towarzystwa, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Towarzystwa,

5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału ,

6. Ustalanie ordynacji wyborczej dla władz Oddziału Towarzystwa,

7. Uchwalanie Regulaminów Zarządu Oddziału Towarzystwa,

8. Przyjmowanie darowizn i zapisów,

9. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich,

10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Oddziału Towarzystwa z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,

11.Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

12.Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa może być zawieszony w czynnościach, jeżeli działa niezgodnie ze statutem i utracił zaufanie pozostałych Członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 25

1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest najwyższym organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą spełniać następujące wymagania

-nie mogą być członkami Zarządu i pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie okresowych kontroli działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia, wydawanie zaleceń pokontrolnych, składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu i wnioskowaniu o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

6. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 26

Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach służbowych przez Zarząd Towarzystwa, jeżeli jego postępowanie jest sprzeczne z interesami Towarzystwa.

SĄD KOLEŻEŃSKI


§ 27

 • Sąd Koleżeński jest niezawisłym organem Towarzystwa. Członkowie Sądu orzekają zgodnie ze swoim sumieniem oraz statutem Towarzystwa i zasadami współżycia społecznego.

 • Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

 • Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego i Sekretarza.

 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

1.Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszających zasady współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności statutowej Towarzystwa.

2.Wszczynanie przez Sąd Koleżeński postępowań w sprawach określonych w punkcie 1 z własnej inicjatywy, na wniosek innych władz Towarzystwa lub pokrzywdzonego członka; w tych sprawach Sąd orzeka w 3-osobowym składzie.

3.Uchwalanie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 29

1.Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać kary:

- upomnienie

- naganę

- zawieszenia w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do dwóch lat

- wykluczenie z Towarzystwa

2.Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie doręcz asie zainteresowanym.

3.Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie. Odwołanie winno być wniesione  w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wydane w drugie instancji jest ostateczne.

5. Z upływem 2 lat od wykonania kary wymienionej w punkcie 1 poz. 1-3 orzeczenie Sądu. Koleżeńskiego usuwa się z akt osobowych członka.

6.Po  upływie 5 lat członek wydalony prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa.

MAJĄTEK ODDZIAŁU TOWARZYSTWA

§ 30

1.Na fundusze Oddziału Towarzystwa składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. darowizny i subwencje,
c. dochody z działalności statutowej,
d. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo na podstawie innych przepisów np. czynsze,
e. dotacje celowe.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Oddziału Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Oddziału Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

Oddział Towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków przez Oddział Towarzystwa oraz udzielanie w jego imieniu pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału Towarzystwa.

2. Zarząd może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Oddziału Towarzystwa lub innego członka Zarządu Oddziału do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Towarzystwa jednoosobowo. Uchwała musi określić zakres pełnomocnictwa.

§ 33

Oddział Towarzystwa może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z działalności gospodarczej Oddziału Towarzystwa służy realizacji celów statutowych (działalności pożytku publicznego) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


ZMIANA STATUTU l ROZWIĄZANIE ODDZIAŁU TOWARZYSTWA

§ 34

Zmiana statutu lub rozwiązanie Oddziału Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Oddziału podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 35

1. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji Oddziału Towarzystwa oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
4. Wszelkie postanowienia władz Oddziału Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Oddziału Towarzystwa wymagają zgody właściwej władzy rejestracyjnej.

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.