Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


Możesz uzyskać u nas pomoc w zakresie:

 • porady i konsultacji,
 • wykonania testów,
 • uzyskania miejsca w ośrodkach,
 • skierowania do szpitala na detoksykację,
 • informacji.

Prowadzimy:

 • terapię grupową,
 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzin,
 • poradnictwo bezpośrednie i pośrednie.

 

logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

npz

mz

candis

 

Kim jesteśmy

Email Drukuj PDF

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych to:

 • NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych, w ramach którgo funkcjonują:
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
  • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
  • Poradnia Antynikotynowa.
 • Hostel "Powrót z U",

schemat

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ Powrót z U” jest Towarzystwem posiadającym osobowość prawną.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych(narkotyki, alkohol, leki)  oraz innych  w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.

 2. Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad.

 3. Dążenie do zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym uzależnieniem wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym
  i społecznym.

 4. Kształtowanie wobec osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem  właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

 5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień.

 6. Świadczenie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia.

 7. Prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego.

 8. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej  sytuacji życiowej  oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

 9. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii , alkoholizmowi , innym uzależnieniom , przemocy w rodzinie oraz HIV i AIDS.

 10. Działalność na rzecz osób bezdomnych ze względu na wykluczenie społeczne z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 11. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 12. Reprezentowanie interesów osób uzależnionych oraz ich rodzin na zewnątrz.

 13. Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi , średnimi oraz uczelniami wyższymi w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i studentów.

 14. Prowadzenie i organizacja wolontariatu.

 15. Działalność polegająca na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym   wspieraniu organizacji pozarządowych, oraz podmiotów, o których mowa w  art.3 Ustawy  O Działalności Pożytku Publicznego   i o Wolontariacie. z dnia 24 kwietnia 2003r.

 16. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności na rzecz integracji społecznej osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności uzależnionych od środków psychoaktywnych, bezdomnych, bezrobotnych z powodu uzależnienia.

Powyższe cele realizujemy także poprzez zadania (programy lub projekty) zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani i Urząd Miasta Częstochowy.

Współpracujemy z organizacjami zajmującymi się problemami młodzieży, kuratorami zawodowymi, placówkami wychowawczymi i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, szkołami. 

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.