Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

mz

 

Program terapeutyczny Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Częstochowie

Email Drukuj PDF

Misja ośrodka

Podstawowym zadaniem OŚRODKA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNEGO DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN jest udzielanie ludności zamieszkałej na terenie województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej osób : uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych, współuzależnionych członków rodzin.

Do zadań OŚRODKA należy:

 • diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania tych środków lub substancji na organizm ludzki, charakteryzujących się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychicznymi;
 • prowadzenie dostępnymi metodami terapeutycznymi procesu motywującego do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych i ich współuzależnionych członków rodziny;
 • konsultacja medyczna w procesie terapeutycznym w rozumieniu pomocy medycznej, epidemiologicznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym i ich współuzależnionym członkom rodzin;
 • psychoterapia rodzinna, małżeńska i indywidualna w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych, grup wsparcia;
 • interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla kontynuacji leczenia pacjenta;
 • poradnictwo, doradztwo w ramach tzw. "Telefonu Zaufania Pogotowia Makowego" - na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych oraz zainteresowanych problematyką narkomanii;
 • postrehabilitacja na rzecz osób, które ukończyły proces resocjalizacji; prowadzenie szkoleń i praktyk tematycznych ( w zakresie wiedzy o uzależnieniach) na rzecz środowiska lokalnego;
 • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej- prorodzinnej (I-stopnia) na rzecz rodziców i rodzin dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych i społeczności lokalnej.

Etap diagnozowania (3 miesiące)

Pacjenci to każda zgłaszająca się osoba i jej rodzina.

Diagnoza:

 • w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych;
 • w kierunku określenia innych osobistych problemów rodziny (kryzys wieku dorastania jako szczególnie sprzyjający zagrożeniu narkomanią) - konsultacja psychiatryczna;
 • w kierunku określenia stanu zdrowia fizycznego - konsultacja internistyczna;

Cel:

 • pacjent uzależniony: motywowanie do leczenia w placówce stacjonarnej;
  członek rodziny: współuzależnienie - terapia rodzinna, terapia indywidualna;
  pacjent na etapie eksperymentowania - diagnoza fazy uzależnienia - terapia ambulatoryjna.

Terapia współuzależnienia:

Cele terapii dostosowywane są do diagnozowanego problemu rodziny. Zazwyczaj rozpoczynamy od programu intensywnej psychoedukacji i kształtowania motywacji.

Faza wstępna:

 • edukacja o medycznych i psychicznych aspektach uzależnienia i współuzależnienia;
 • rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą;

Cel:

rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia;

zmiana wzorca współuzależnienia.

Faza podstawowa:

 • poprawa komunikacji – uczenie werbalizacji potrzeb i oczekiwań;
 • aktywizowanie do działań wspólnych;
 • poszerzanie zakresu wyrażanych emocji;
 • zredukowanie zachowań i interakcji prowadzących do powtarzalnych i niekorzystnych następstw;
 • otwarcie zewnętrznych granic systemu rodzinnego;
 • uczenie sposobów komunikowania się osoby uzależnionej i zdrowiejącej;
 • praca nad poczuciem winy odpowiedzialności za osobę uzależnioną.

Faza zaawansowana:

Cel:

 • nabycie umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych, jako elementów wpływających na poprawę jakości życia.
 • wzrost adekwatności oczekiwań wobec siebie i otaczającej rzeczywistości; wzrost umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • uświadomienie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
 • praca nad poczuciem winy;
 • praca nad poczuciem własnej wartości;
 • trening radzenia sobie ze złością.

Proces pracy terapeutycznej z osobami współuzależnionymi jest dostosowywany do etapów rehabilitacji osób uzależnionych (stacjonarnej lub ambulatoryjnej) w zależności od uzyskanych efektów:

przygotowania do powrotu zdrowiejącego członka rodziny do środowiska;

 • uświadomienie istnienia problemu nawrotów u osób po zakończonej rehabilitacji;
 • w razie braku pozytywnych efektów terapii osób uzależnionych - wsparcie i motywowanie do podejmowania kolejnych wysiłków na rzecz rehabilitacji osoby uzależnionej.

Osoba uzależniona

Faza wstępna (1-3 miesięcy)

Cel:

 • zmotywowanie do podjęcia leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego,
 • uświadomienie problemu narkomanii,
 • rozpoznawanie destrukcyjnego wpływu nałogu na życie fizyczne, psychiczne i społeczne,
 • wzrost świadomości własnej bezsilności wobec uzależnienia.

Faza podstawowa

Terapia ambulatoryjna:

Cel:

 • utrzymywanie trzeźwości lub wypełnienie okresów abstynencji.
 • rozpoznawanie mechanizmów obronnych (racjonalizacji, minimalizacji, nałogowego sposobu widzenia lub niewidzenia swojego nałogu);
 • konfrontowanie z narkomanem uzależnienia oraz systemu iluzji i zaprzeczeń;
 • uczenie adekwatnego postrzegania mocnych i słabych stron, jako podstawowych elementów pogłębionej motywacji do zmiany;

Faza zaawansowana (4-8 miesięcy)

Cel:

 • utrzymanie jak najdłużej abstynencji i zapobiegania nawrotom. budowanie stabilnej tożsamości własnego „ja”;
 • uczenie zachowań asertywnych i prospołecznych;
 • rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, które mogą powodować i potęgować pragnienie środka;
 • przygotowanie i trenowanie własnych strategii i sposobów zapobiegania nawrotom;

Faza końcowa (12 miesięcy)

Cel:

zapobieganie nawrotom.

Każdy z pacjentów, który zakończył terapię ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia neofitów.

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.