Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

mz

 

Karta Praw Pacjenta

Email Drukuj PDF

Karta Praw Pacjenta
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Częstochowie

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.
  Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
  Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819);
 10. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
 11. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
 12. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. z 2009 r. Nr. 52 poz. 417, poz. 641 z 2010r. Nr. 96 poz. 620)
 13. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

KAŻDY MA PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA

KAŻDY OBYWATEL MA PRAWO DO RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, NA WARUNKACH I W ZAKRESIE OKREŚLONYCH W USTAWIE

W ramach realizacji tych praw na podstawie obowiązujących ustaw każdy pacjent przyjęty do Zakładu Opieki Zdrowotnej ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej - opartej na kryteriach medycznych - procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wymaganiom fachowym i sanitarnym oraz przez osoby uprawnione do ich udzielania , a w tym zakresie do:
  • udzielania mu świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością
  • uzyskania pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki
  • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością
  • udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę , zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa, utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu;
 • skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie oraz kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz (art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) z tym, że koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać zakładu
 • wskazania osoby lub instytucji, którą zakład obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci
 • uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia przy czym z informacji tej pacjent winien się dowiedzieć jakie jest rozpoznanie jego stanu zdrowia, jakie są proponowane do zastosowania możliwe metody diagnostyczne i lecznicze , oraz - jeżeli jest to do przewidzenia - jakie będą następstwa ich zastosowania bądź ich zaniechania , jakie są wyniki leczenia oraz jakie rokowania, w tym również:
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia
 • wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji o jego stanie zdrowia
 • zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy w jego przekonaniu lekarz ogranicza tą informację kierując się jego dobrem ;
 • uzyskania informacji od pielęgniarki, o swoim stanie zdrowia w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, opieką pielęgnacyjną;
 • dostępu do informacji o jego prawach /art. 19 ust.6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej/ w tym uzyskania od pielęgniarki, informacji o nich;
 • udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby
 • wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń
 • występowania z wnioskiem do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub o zorganizowanie konsylium lekarskiego
 • dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza, pielęgniarkę, w związku z wykonywaniem ich zawodu
 • wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza , pielęgniarkę do publicznej wiadomości danych umożliwiających jego identyfikację;
 • uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla pacjenta skutkach w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji w tym również :
  • niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub innego świadczenia zdrowotnego
  • intymności i poszanowania jego godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

Każdy pacjent z zaburzeniami psychicznymi (dotyczy osób uzależnionych od środków psychoaktywnych) lub upośledzony umysłowo ma ponadto prawo do:

 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia do nieodpłatnej opieki zdrowotnej, a w czasie hospitalizacji bezpłatnych leków, artykułów sanitarnych i wyżywienia,
 • zapewnienia mu metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenia do poprawy zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy,
 • uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego przy czym zastosowanie tego środka wobec pacjenta może wynikac tylko z ustawy,
 • uprzedzenia go o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody wraz z podaniem przez lekarza przyczyny takiej decyzji (badanie takie może byc przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażac bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
  • do kontaktu z rodziną i innymi osobami bez ograniczeń,
  • do wyrażenia zgody lub odmowy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub innym zakładzie opieki zdrowotnej z wyłączeniem sytuacji gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie chorego do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody;

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że

"Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.(...) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."

Regulamin Porządkowy NZOZ Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin jest dostępny w Pokoju Pierwszego Kontaktu

Każdy pacjent wobec którego, którekolwiek z wyżej wymienionych praw zostanie naruszone, ma prawo:

 1. Złożyć skargę do :
  • dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • organu (podmiotu który utworzył zakład) ,
  • organu rejestrowego zakładu opieki zdrowotnej,
  • Ministra Zdrowia,
  • organów samorządów zawodów medycznych,
  • Rzecznika Praw Pacjenta.
 2. Dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.