Regulamin organizacyjny

Drukuj

 Regulamin organizacyjny 

Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Częstochowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i warunki korzystania ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki, zwany dalej Towarzystwem.

2.Regulamin porządkowy podmiotu opracowany został w oparciu o zapisy:

   • art.24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz 654)

   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004r. Nr. 210. Poz. 2135 z późń. zm)

   • ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417)

3.Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – nr księgi rejestrowej 000000012468

4.Siedziba zakładu mieści się w Częstochowie ul. Wiolinowa 1

5. Obszar zakładu obejmuje swoim działaniem Województwo Śląskie

CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA

1. Celem Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych, w tym alkoholu,współuzależnionych członków rodzin- w rozumieniu Rozdziału 1,2 i 3 Ustawy z dnia 24.04.1997r. Dz.U. Nr 75 poz.468- o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

2. Głównym zadaniem Towarzystwa jest ograniczanie zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych, oraz uzależnień behawioralnych i towarzyszących im negatywnych skutków na terenie województwa śląskiego. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego (Towarzystwa) jest Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin.

2. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Kierownik Ośrodka, którego powołuje Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Kieruje on Ośrodkiem i reprezentują go na zewnątrz , zgodnie ze Statutem Towarzystwa, Regulaminem Organizacyjnym i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3. Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę.

4. Nadzór i koordynację zadań programowych placówki sprawuje Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” .

5. W celu realizacji celów i zadań Ośrodka , Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” tworzy strukturę organizacyjną Ośrodka.

 1. Struktura Ośrodka obejmuje:

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są formie świadczeń ambulatoryjnych- w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej art.10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz 654).

2. Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Towarzystwo należy:

MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych mająca siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1, czynna od poniedziałku do środy w godzinach 15-19, czwartki 9-14, piątki 10-14.

2. Dzienny Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych mający siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20,przeznaczony na 15 miejsc.

3. Hostel - dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych mająca siedzibę w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 19/21, czynny całodobowo, przeznaczony na 11 miejsc.

4. Poradnia Antynikotynowa mająca siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1, czynna: poniedziałek 15-19, wtorek 19-20, czwartek 14-19, piątek 10-14.

5. Poradnię leczenia uzależnień mająca siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1, czynna w: wtorek 10-17, czwartek 14-18, piątek 14-18.

PREBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ludności zamieszkałej na terenie województwa śląskiego bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej osób uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych,a także współuzależnionych członków rodzin.

2. Proces udzielania świadczeń

a) diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania tych środków lub substancji na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychicznymi,

b) prowadzenie dostępnymi metodami terapeutycznymi procesu motywującego do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych i ich współuzależnionych członków rodzin,

c) konsultacja medyczna w procesie terapeutycznym w rozumieniu pomocy medycznej, epidemiologicznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym i ich współuzależnionym członkom rodzin,

d) kwalifikacja pacjenta do odpowiedniej formy pomocy spośród: psychoterapii rodzinnej, ,małżeńskiej i indywidualnej w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych , grup wsparcia,

e) interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla kontynuacji leczenia pacjenta,

f) poradnictwo i doradztwo na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych oraz osób zainteresowanych problematyką narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz alkoholizmu,

g) postrehabilitacja na rzecz osób, które ukończyły proces resocjalizacji.

 ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Pacjent po raz pierwszy zgłaszający się do Ośrodka jest rejestrowany zarówno w systemie mMedica jak i w dokumentacji, a także wyraża pisemną zgodę na przyjęcie do zakładu opieki zdrowotnej oraz na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji – dotyczy osób powyżej 16 r.ż.. (w przypadku uzyskania sprzecznych oświadczeń od przedstawiciela ustawowego oraz osoby małoletniej powyżej 16 r.ż. w sprawie przyjęcia na leczenie, zgodę na leczenie wyraża sąd opiekuńczy ).

2. Wszystkie dokumenty przechowywane są w kartotece ogólnej pacjentów Ośrodka (Towarzystwa). Po dokonaniu wstępnego wywiadu pacjent zostaje przekazany pod opiekę specjalisty, który przeprowadzi diagnozę i zaproponuje dalsze metody leczenia.

3. W przypadku gdy pacjent potrzebuje zaświadczenia o leczeniu na terenie Ośrodka lub wyniku przeprowadzonych testów, zostaje ono przygotowane w oparciu o posiadaną dokumentację z odpowiednią sygnaturą Ośrodka.

4. Pacjenci Ośrodka podlegają następującemu zakresowi porad:

5. Każdy pacjent Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego ma prawo do decydowania o osobach, którym lekarz bądź inny specjalista prowadzący terapię, może udzielać informacji o jego stanie zdrowia. Podstawowe dane osobowe i adresowe wraz z numerem telefonu osoby, która została wskazana przez pacjenta zostają umieszczone w Karcie Choroby z odpowiednią adnotacją.

6. Przysługujące wszystkim pacjentom Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego prawa zawarte zostały w Karcie Praw Pacjenta. Na terenie Ośrodka Prawa Pacjenta wyeksponowane są w sposób wyraźny i czytelny dla każdego pacjenta, w miejscu ogólnie dostępnym.

7. Każdy pacjent Ośrodka bądź też członek jego rodziny ma prawo do zgłaszania skarg i zażaleń zarówno w stosunku do pracowników Ośrodka jak i oferowanych usług.

8. Wszystkie Skargi przyjmowane są przez Kierownika Ośrodka w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 18. W pozostałe dni istnieje możliwość zgłoszenia skargi w Książce Skarg i Zażaleń. Każda skarga bądź zażalenie zostanie rozpatrzone przez Kierownika Ośrodka w terminie 7 dni a o decyzji pacjent bądź członek jego rodziny zostanie poinformowany niezwłocznie.

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

Struktura organizacyjna Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin obejmuje:

I. Organizacja i zadania „Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych”zwanej dalej Poradnia.

1. Celem poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych jest diagnozowanie i leczenie osób przyjmujących substancje psychoaktywne oraz osób współuzależnionych.

Poradnia czynna jest :
Poniedziałek 15:00-19:00
Wtorek 15:00-19:00
Środa 15:00-19:00
Czwartek 09:00-14:00
Piątek 10:00-14:00

2. W ramach Poradni prowadzona jest:

3. Pracownikami (realizatorami) Poradni są:

4. Do zadań Poradni należy:

II. Organizacja i zadania „Dziennego Oddziału terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych” zwanego dalej Oddziałem.

1. Program Oddziału Dziennego jest alternatywnym projektem do proponowanych metod terapeutycznych w ośrodkach stacjonarnych, nastawionym na propozycje i nowe rozwiązania jakie podsuwają pacjenci.

2.Oddział czynny jest w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 20:00.

W Oddziale prowadzona jest:

Oddział prowadzi terapię osób uzależnionych od 14 roku życia z rejonu całej Polski.

3. Do zadań Oddziału należy:

4. Wykonywane są badania psychologiczne a pacjenci kierowani są na badania diagnostyczne do zakładów posiadających umowy współpracy z Oddziałem. Prowadzone są również cykliczne spotkania z rodzicami osób leczących się.

5. W trakcie terapii każdy z uczestników ma swobodę w wyborze zajęć, nie jest izolowany od zagrożeń co ma znaczący wpływ na kształtowanie się świadomości i motywacji, ma możliwość wpływania na funkcjonowanie w domu. Od początku terapii pacjenci są zobligowani do podjęcia pracy i /lub nauki. Pacjent może mieć wpływ na długość trwania procesu terapii, okres terapii trwa od trzech do dziewięciu miesięcy. Po ukończeniu terapii istnieje możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia.

6. Proces leczenia na terenie Oddziału

FAZA A (1 - 1,5 miesiąca)

Cel: motywowanie do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych

FAZA B (1,5 - 4 miesięcy)

Cel: utrzymanie abstynencji i dotarcie do potencjału rozwojowego

FAZA C (4 - 6 miesięcy)

Cel: zwiększenie umiejętności życiowych i utrzymanie abstynencji

FAZA D (POSTREHABILITACJI 6 - 12 miesięcy)

Cel: usamodzielnienie i readaptacja

7. Formy pomocy oferowane pacjentom Oddziału

8. Pracownikami (realizatorami) Oddziału są:

III. Organizacja i zadania „Poradni Antynikotynowej”

1. Celem Poradni Antynikotynowej jest diagnozowanie i leczenie osób palących nałogowo papierosy oraz działania profilaktyczne wśród młodzieży promujące zdrowy tryb życia. Na terenie Poradni oprócz metod terapeutycznych istnieje możliwość zastosowania nowoczesnej farmakoterapii w celu leczenia nałogu oraz stanów odstawienia tytoniu.

2. Pacjenci przyjmowani są bez skierowania po okazaniu dowodu ubezpieczenia w każdy:

Poniedziałek 15:00 - 19:00

Wtorek 19:00 - 20:00

Czwartek 14:00 - 19:00

Piątek 10:00 - 14:00

3. Metody stosowane w Poradni

4. Etapy leczenia na terenie Poradni Antynikotynowej

I etap – wzmocnienie motywacji do rzucenia palenia

 1. W każdym przypadku oceniana jest motywacja i określana gotowość pacjenta do zaprzestania palenia oraz stopień uzależnienia od nikotyny.

 2. Wybór metody leczenia uzależnienia od tytoniu zależy od takich czynników jak: indywidualne cechy i preferencje pacjenta, stan zdrowia, czas, jaki można poświęcić pacjentowi.

 3. Pacjent czynnie uczestniczy w sformułowaniu diagnozy dla siebie

 4. Edukacja na temat faktów i mitów dotyczących palenia

 5. Wzmacnianie motywacji do zmiany postawy w stosunku do nikotyny

II etap – rzucenie palenia

 1. Opracowanie indywidualnego programu terapii

 2. Wdrożenie programu ( koncentracja wokół rozwiązywania problemów pacjentów wynikających z ich Osobistych Planów Terapii).

 3. Uczenie się umiejętności proszenia o pomoc, radzenia sobie z emocjami, z głodem nikotynowym , złością, nawrotami choroby, stresem, odmawianiem palenia , planowaniem, przemocą,

III etap – wzmocnienie abstynencji

 1. Uczenie się kontrolowania poprzez zmianę zachowań towarzyszących

 2. Uczenie się technik ułatwiających wytrwanie w abstynencji

 3. Ćwiczenie nowych umiejętności i zachowań

5.Pracownikami (realizatorami) Poradni Antynikotynowej są:

 IV. Organizacja i zadania „Hostelu dla uzależnionych „Powrót z U” zwanego dalej Hostelem.

1. Hostel Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” mieści się przy ul. Makuszyńskiego 19/21 i jest w nim realizowany program postrehabilitacji dla osób zaleczonych i utrzymujących abstynencję.

2. Program przeznaczony jest dla:

3. Warunki uczestnictwa w programie:

4. Zadania Hostelu.

5. Program realizowany jest dla każdego uczestnika poprzez:

V.  Organizacja i zadania „Poradnia leczenia uzależnień

1. Celem Poradni leczenia uzależnień jest diagnozowanie i leczenie osób uzależnionych od wszystkich środków psychoaktywnych oraz ich bliskich .

Poradnia czynna jest :
Wtorek 10:00-17:00

Czwartek 14:00-18:00

Piątek 14:00-18:00

2. W ramach Poradni leczenia uzależnień prowadzona jest:

3. Pracownikami (realizatorami) Poradni są:

4. Do zadań Poradni należy:

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

1. Towarzystwo stale współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej takimi jak Przychodnie Rejonowe, Szpitale, Oddziały Detoksykacji oraz Oddziały Psychiatryczne zarówno na terenie województwa śląskiego jak i całego kraju ( w zakresie diagnozowania HIV, HCV oraz detoksykacji kierowanych pacjentów). Ponadto pozostaje w stałym kontakcie z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych. Są wśród nich min. Monar, czy ośrodki rehabilitacji, postrehabilitacji oraz readaptacji narkomanów i alkoholików.

2. W zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowiTowarzystwo ściśle współpracuje z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa oraz ze szkołami ponadpodstawowymi, średnimi oraz wyższymi z powiatu częstochowskiego oraz województwa śląskiego.

Zasady współpracy szczegółowo określają umowy współpracy zawarte z innymi Zakładami.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

1. Indywidualną dokumentację medyczną stanowią zbiory dokumentów medycznych, zawierających dane i informacje medyczne, dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Dokumentacja medyczna w Ośrodku Profilaktyczno-Społecznym dzieli się na wewnętrzną (dla potrzeb lekarza (specjalisty terapii) prowadzącego- historia choroby, wyniki badań itp.) i zewnętrzną (dla pacjenta- skierowania, odpisy, zaświadczenia itp.). Prowadzona jest ona w formie pisemnej i zawiera:

a) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości;

b) oznaczenie lekarza , który sporządził dokument;

c) dane o stanie zdrowia pacjenta oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych;

d) datę sporządzenia.

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej w Ośrodku Profilaktyczno-Społecznym następuje na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta. Dokumenty udostępnia się na terenie Ośrodka (bezpłatnie) w formie odpisów lub kopii, chyba że osoba upoważniona zażąda oryginałów (odpłatność wg Dz. 1991 Nr 91 poz. 408 art. 18 4e).

4. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej jest regulowana art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi za :

- jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej- 6,00 PLN

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Cała działalność Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego opiera się na programach finansowanych ze środków publicznych. Nie przewiduje się zatem pobierania opłat za udzielane świadczenia.

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi Podmiot Leczniczy (Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
"Powrót z U") – w imieniu którego działa Kierownik.

2. Kierownik Zakładu – bezpośrednio odpowiedzialny za całość funkcjonowania w zakresie nadzoru założeń programowych: merytoryczno – organizacyjnych. (dopuszcza się na to stanowisko osoby, które mają wyższe wykształcenie nie medyczne jak: psychologia, psychoterapia, resocjalizacja , pedagogika itp.)

3. Kierownik Komórki Organizacyjnej – w zakresie nadzoru i koordynacji poszczególnych zadań programowych: merytorycznych, organizacyjnych i finansowych (dopuszcza się na to stanowisko osoby, które mają wykształcenie średnie oraz certyfikat z zakresu j.w.).

4.Osoba na stanowisku kierownika odpowiedzialna jest za:

OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

 1. W razie śmierci pacjenta w Ośrodku wezwane zostanie pogotowie ratunkowe.

 2. Przedmioty, które zmarły miał przy sobie personel Ośrodka przekazuje za pokwitowaniem rodzinie.

 3. W przypadku trudności z ustaleniem danych osobowych i adresowych pacjenta Ośrodek powiadamia właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25.06.2013.

 2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Towarzystwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 3. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo wprowadzane w formie pisemnej i podawane do wiadomości pracowników oraz pacjentów jeżeli zajdzie taka konieczność

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.