Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

mz

 

Aktualności

Email Drukuj PDF

Miło nam poinformować, iż nasza placówka jako jedyna w Polsce wygrała konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Rekomendacja została przyznana nam na okres 5 lat.
Wynik konkursu: http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=5397840

Bardzo miło nam poinformować, iż Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w dniu 04.06.2014 roku w wyniku pozytywnego audytu uzyskało certyfikat ISO 9001:2008 pod numerem 10261. Zakresem certyfikacji objęto: Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjne osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych, w tym alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz współuzależnionych członków rodzin.

PROGRAMY REALIZOWANE W 2017 r.

Programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekt pt. „ GRA O ŻYCIE” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich.

  W ramach programu odbiorcy mogą korzystać ze wsparcia:
 • indywidualnego w postaci interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej , a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych;
 • grupowego w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupy wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

Celem projektu jest zapewnienie patologicznym hazardzistom oraz osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom profesjonalnej pomocy i wsparcia. Jeżeli jesteś uzależniony od hazardu, komputera, zakupów, seksu pracy lub innych zachowań, zgłoś się koniecznie do Nas. Oferujemy pełen zakres pomocy. Zapraszamy do kontaktu i umówienia spotkania pod numerem telefonu 34/324-60-97 lub osobiście w poradni ambulatoryjnej przy ulicy Wiolinowej 1, w dzielnicy Grabówka.

 

Krótkoterminowy program terapeutyczny CANDIS pt. „Wybór – II edycja” dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Projekt współfinansowany ze Środków Ministra Zdrowia. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania przetworów konopi. Program składa się z 10 sesji terapeutycznych. Sesje trwają 1,5 godz., realizowane są w ciągu 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Pacjent może dokonać wyboru celu dążąc do abstynencji czy też redukując używanie przetworów konopi.

Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Koło zmiany – II edycja” .Projekt współfinansowany jest ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Program „Koło zmiany - II edycja” jest kontynuacją działania „Koło zmiany” prowadzoną w 2016 r., a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin. Przedmiotem zadania jest wsparcie psychologiczne dla problemowych/patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, będących w kryzysie, które ukończyły program terapeutyczny, a także ich rodzin i bliskich. Celem zadania jest rozszerzenie oferty pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin. Odbiorcami projektu mogą być problemowi/patologiczni hazardziści lub osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi, którzy ukończyli program terapii, a także ich rodziny i bliscy. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

  Oferujemy:
 • poradnictwo rodzinne,
 • interwencje kryzysowe,
 • grupę zapobiegania nawrotom dla osób po ukończonej terapii,
 • warsztaty umiejętności dla osób z uzależnieniem behawioralnym,
 • doradztwo finansowe.

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych pod tytułem:. „POWRÓT DO ŻYCIA”, jest ukierunkowany na odbudowanie i podtrzymanie u tych osób umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Projekt współfinansowany ze Środków Ministra Zdrowia.

Program obejmuje działania skierowane na utrzymanie abstynencji przez odbiorców, poprawę sytuacji socjalnej, prawnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzmocnienie umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, rozwiązywanie problemów prawnych i urzędowych. Działania te mają za zadanie tworzenie warunków do uczenia się samodzielności, osób po ukończonym procesie terapii uzależnienia od narkotyków, osób które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale utrzymują abstynencję oraz osób będących w trakcie terapii.

  Program będzie realizowany poprzez następujące działania:
 • Interwencję kryzysową,
 • Grupę zapobiegania nawrotom,
 • Grupę rozwoju osobistego,
 • Hostelową grupę wsparcia,
 • Aktywizację zawodową,
 • Interwencję socjalną.

Program wspieranie

Program wspierania rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem pn. WSPIERANIE -III EDYCJA zrodził się z potrzeb osób , którymi się opiekuje nasze Stowarzyszenie od wielu lat . Nasze stowarzyszenie zajmuje się osobami i ich bliskimi, których dotykają różne rodzaje uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard itp.) Uzależnienia bardzo często prowadzą do ubóstwa i marginalizacji osób i ich rodzin. Osoby takie są stygmatyzowane przez środowisko, ciężko jest im znaleźć pracę. Nie mają wykształcenia z powodu choroby, która zajęła większą część ich dotychczasowego życia. Od wielu lat nasze Towarzystwo zajmuje się osobami uzależnionymi a także „zaleczonymi”. Od kilku lat z powodzeniem realizujemy programy postrehabilitacji. Obecnie prowadzimy Hostel dla uzależnionych „Powrót z U”- przeznaczony dla osób bezdomnych z powodu uzależnienia lub pozbawionych środków do życia i podstawowej egzystencji. Program WSPIERANIE od 3 lat jest współfinansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.

Konopne Wybory

Program jest ofertą realizacji kompleksowego programu adresowanego do osób szkodliwie używających lub uzależnionych od przetworów konopi i ich bliskich i rodzin z wykorzystaniem programu CANDIS, tj. indywidualnego, krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu

 • Projekt współfinansowany jest ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 • Celem jest zwiększenie szans na uzyskanie trwałej abstynencji osób szkodliwie używających lub uzależnionych od przetworów konopi oraz rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy dla ich bliskich i rodzin.

Realizowane formy wsparcia: Wsparcie indywidualne w postaci sesji psychoterapii indywidualnej, sesji terapii dla rodzin lub par, poradnictwa rodzinnego, konsultacji psychiatrycznych, porad prawnych i porad socjalnych

Na marginesie

Program wspierający reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

 • Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekt ukierunkowany na reintegrację społeczną i zawodową rozumianą jako działania mające na celu przywrócenie do społeczeństwa osób zmarginalizowanych z powodu uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Program ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnej egzystencji. Program obejmuje działania skierowane głównie na utrzymanie abstynencji przez odbiorców, poprawę sytuacji socjalnej, prawnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzmocnienie umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, rozwiązywanie problemów prawnych i urzędowych.

Realizowane formy wsparcia: warsztaty umiejętności psychospołecznych, interwencje kryzysowe, dyżury w Hostelu, interwencje socjalne oraz konsultacje psychologiczne.

Wiolinowa 2017

Program wspierania działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych.

 • Program „Wiolinowa 2017” jest finansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.
 • Program wspierający realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych ma na celu uświadomienie beneficjentom zagrożeń, płynących z ich życiowych decyzji oraz wskazanie innych, optymalnych dróg samorealizacji, uświadomienie im mocnych stron, które może wykorzystywać w kontaktach społecznych oraz w momentach, gdy doświadczają traumatycznych przeżyć i emocji.

Realizowane działania: Zakup testów na obecność metabolitów w moczu (narkotyki, dopalacze), profesjonalne porady i wyjaśnienia około testowe, porady rodzinne, zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii, zorganizowanie Konferencji naukowej dla nauczycieli, kuratorów oraz rodziców.

Program Wzmacniania Rodziny (PWR)

Jest oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież.

 • Program Wzmacniania Rodziny współfinansowany ze Środków Zarządu Głównego Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu
 • Program jest realizowany w formie warsztatów z częstotliwością spotkań jeden raz w tygodniu po 2 godziny, w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, przy ulicy Wiolinowej 1.
 • Przeznaczony dla rodzin tj. rodziców lub opiekunów i dzieci w wieku 10—14 lat.

Skierowany do rodzin:

 • w których nie występują trudności w komunikacji, ani w relacji rodzic-dziecko-rodzina czy zachowania ryzykowne dzieci, wówczas uczestnictwo w programie pozwala na pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności życiowych u dzieci, a przede wszystkim wzmacnia więzi w rodzinie
 • w których zaistniałe zdarzenia, zaburzone relacje i negatywne zachowania nastolatków rzutują na funkcjonowanie całej rodziny, stwarzając duże ryzyko podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych i problemowych zwłaszcza w obszarze sięgania po środki zmieniające świadomość.
 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.